Radca prawny w rozumieniu polskiego prawa to zawód zaufania publicznego, którego przedstawiciele świadczą profesjonalną pomoc prawną zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom gospodarczym oraz organizacjom pozarządowym. Osoby wykonujące ten zawód muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje, które zdobywają poprzez ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo, złożenie egzaminu zawodowego oraz odbycie aplikacji radcowskiej. Aplikacja radcowska trwa zazwyczaj trzy lata i jest niezbędna do zdobycia uprawnień do wykonywania zawodu.

Radcowie prawni specjalizują się w doradztwie prawnym, reprezentowaniu klientów przed sądami i innymi organami państwowymi, sporządzaniu opinii prawnych oraz aktów prawnych, takich jak umowy czy statuty. Mogą oni działać na własny rachunek, w ramach spółek radców prawnych lub jako pracownicy w firmach i instytucjach.

Zgodnie z polskim prawem, zawód radcy prawnego jest regulowany przez ustawę o radcach prawnych, która określa zasady wykonywania tego zawodu, zasady etyki zawodowej, a także sposób organizacji samorządu radców prawnych. Samorząd radców prawnych jest niezależną organizacją, która dba o wysokie standardy zawodowe, prowadzi rejestr radców prawnych, organizuje szkolenia oraz nadzoruje przestrzeganie zasad etyki zawodowej przez swoich członków.

Radca prawny, dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu, jest nieocenionym wsparciem w rozwiązywaniu problemów prawnych, a jego działanie opiera się na zasadach niezależności, tajemnicy zawodowej i lojalności wobec klienta.