radca prawny Paweł Kutrzuba logo
+48 600 370 175
Kontakt

Kancelaria Radców Prawnych

Kancelaria Radców Prawnych2024-03-17T10:49:47+01:00

Radca Prawny Paweł Kutrzuba i partnerzy – Kancelaria Radców Prawnych Lublin Chopina.

Jesteśmy nowoczesną kancelarią prawną

Kancelaria Radcy Prawnego Pawła Kutrzuby jest renomowaną jednostką prawną, współpracującą z licznymi specjalistami, w tym doradcami podatkowymi, księgowymi, rewidentami, rzecznikami patentowymi, notariuszami oraz wyspecjalizowanymi prawnikami z różnych dziedzin, takich jak prawo rodzinne, spadkowe, pracy, obrotu nieruchomościami, a przede wszystkim prawo gospodarcze.

Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną oraz usługi prawne zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla podmiotów prawnych na terenie całej Polski. W chwili obecnej, Kancelaria posiada swoje siedziby w Pruszkowie k/ Warszawy oraz w Lublinie.

Nasza główna działalność skupia się na prawie procesowym, reprezentacji klientów przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz organami administracji państwowej (rządowej i samorządowej).

Każdy prawnik współpracujący z naszą renomowaną kancelarią posiada obszerne doświadczenie oraz rozległą wiedzę prawniczą. Nasz zespół indywidualnie podejście do każdej sprawy, korzystając z najbardziej optymalnych metod i strategii, co przyczynia się do naszej znaczącej skuteczności i efektywności w działaniu.

Nasza kancelaria oferuje kompleksową i profesjonalną obsługę prawną dla szerokiego spektrum klientów. Specjalizujemy się w następujących obszarach:

OBSŁUGA PRAWNA OFEROWANA PRZEZ NASZĄ KANCELARIĘ RADCÓW PRAWNYCH OBEJMUJE:

 • Obsługa spółek prawa handlowego, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorstw, przedsiębiorców, osób fizycznych, organizacji pozarządowych, zakładów opieki zdrowotnej, stowarzyszeń, fundacji.
 • Zarządzanie prawne zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych.
 • Projektowanie wszelkich umów nazwanych i nienazwanych, statutów, uchwał, regulaminów, zarządzeń.
 • Pełna rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 • Reprezentacja w postępowaniach egzekucyjnych, przekształceniowych spółek, negocjacyjnych, układowych, upadłościowych i restrukturyzacyjnych.
 • Projektowanie, opiniowanie i analizy treści skomplikowanych umów handlowych, w tym inwestycyjnych, współpracy partnerskiej, najmu powierzchni komercyjnych, nabywania udziałów w spółkach.
 • Obsługa prawna w zakresie fuzji, przejęć i przekształceń spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów gospodarczych.
 • Sporządzanie opinii oraz audytów prawnych (due diligence) – kompleksowe i specjalistyczne.
 • Efektywna windykacja należności sądowa i przedsądowa.

Zapewniamy wysoką jakość usług, indywidualne podejście do każdego klienta oraz poufność i bezpieczeństwo przekazywanych informacji. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy pomóc rozwiązać Twoje problemy prawne.

KANCELARIA PRAWNA SPECJALIZUJĄCASIĘ W SPORACH I KONTRAKTACH

Jesteśmy doświadczoną kancelarią prawną, specjalizującą się w obszarach prawa budowlanego, sporów dotyczących nieruchomości oraz prawa kontraktowego, umów i procesowego. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu i zaufaniu wielu klientów, mamy przyjemność oferować naszą pomoc również Tobie.

signature

Radca prawny podstawowe informacje

Czy radca prawny oferuje pomoc w negocjacjach i mediacjach?2024-02-21T14:37:35+01:00

Tak, radca prawny może oferować profesjonalną pomoc zarówno w negocjacjach, jak i mediacjach. W procesie negocjacji radca prawny służy wsparciem prawnym, doradztwem oraz reprezentacją klienta, mając na celu osiągnięcie jak najkorzystniejszego rozwiązania sporu czy umowy. Pomoc radcy prawnego w negocjacjach obejmuje przygotowywanie odpowiednich dokumentów, analizę prawnych aspektów transakcji oraz reprezentowanie klienta w rozmowach z drugą stroną.

W przypadku mediacji, która jest formą alternatywnego rozwiązywania sporów, radca prawny może pełnić rolę mediatora lub reprezentować jedną ze stron procesu. Jako mediator, radca prawny stara się doprowadzić do porozumienia między stronami konfliktu, wykorzystując swoje umiejętności negocjacyjne i znajomość prawa. Reprezentując klienta, radca prawny dba o to, aby rozwiązanie sporu było zgodne z interesami jego klienta, jednocześnie respektując zasady sprawiedliwości i neutralności.

Korzystanie z usług radcy prawnego w negocjacjach i mediacjach może znacząco przyczynić się do osiągnięcia satysfakcjonującego porozumienia, minimalizując ryzyko długotrwałych sporów sądowych.

Jakie dokumenty powinienem przygotować na pierwsze spotkanie z radcą prawnym?2024-02-21T14:37:40+01:00

Przygotowanie odpowiednich dokumentów na pierwsze spotkanie z radcą prawnym jest kluczowe dla efektywnej analizy Twojej sprawy. Dokumenty, które warto zabrać ze sobą, zależą od charakteru sprawy, z którą się zgłaszasz. Poniżej przedstawiono ogólne wytyczne, które pomogą Ci się przygotować.

 • Dokumentacja prawna – wszelkie umowy, pisma, decyzje administracyjne, wyroki sądowe, korespondencja, która dotyczy Twojej sprawy. Dokumenty te pomogą radcy prawnemu zrozumieć kontekst prawny i faktyczny sprawy.
 • Dokumenty osobiste – dowód osobisty lub inny dokument tożsamości, który potwierdzi Twoją tożsamość. W przypadku spraw dotyczących firm lub innych podmiotów gospodarczych przydatne będą również dokumenty rejestrowe, takie jak KRS, NIP, REGON.
 • Dokumenty finansowe – w sprawach gospodarczych, cywilnych czy rodzinnych często kluczowe mogą okazać się dokumenty finansowe, takie jak wyciągi bankowe, umowy kredytowe, dowody zapłaty.
 • Korespondencja – wszelka korespondencja związana ze sprawą, zarówno ta prowadzona z drugą stroną, jak i z urzędami czy innymi instytucjami.
 • Dokumentacja techniczna – w niektórych sprawach, na przykład budowlanych, ważne mogą być plany, projekty, pozwolenia na budowę czy ekspertyzy techniczne.
 • Dowody osobiste – jeśli sprawa dotyczy sporu, przydatne mogą być dowody w postaci zeznań świadków, zdjęć, nagrań, które mogą wspierać Twoje stanowisko.

Przed spotkaniem warto również przygotować krótkie streszczenie sprawy, wskazując na najważniejsze jej elementy oraz pytania, na które chcesz uzyskać odpowiedź. Pamiętaj, że każda sprawa jest inna, dlatego lista ta ma charakter ogólny. Radca prawny przed spotkaniem może również poprosić o dostarczenie konkretnych dokumentów, które będą niezbędne do dokładnej analizy Twojej sytuacji prawnej. Dobre przygotowanie i zebranie kompletu dokumentów znacznie przyspieszą proces doradztwa i pozwolą na bardziej precyzyjne określenie możliwych kierunków działania.

 

 

 

Jakie są obowiązki radcy prawnego wobec klienta?2024-02-21T14:37:45+01:00

Radca prawny, jako profesjonalista działający w obszarze prawa, ma wobec swojego klienta szereg obowiązków, których celem jest zapewnienie najwyższego poziomu usług oraz ochrona interesów prawnych zleceniodawcy. Pierwszym i podstawowym obowiązkiem radcy prawnego jest zachowanie tajemnicy zawodowej. Oznacza to, że wszystkie informacje uzyskane w trakcie świadczenia pomocy prawnej nie mogą być ujawniane osobom trzecim bez wyraźnej zgody klienta.

Obowiązkiem radcy prawnego jest również reprezentowanie klienta z należytą starannością, co obejmuje dokładne i rzetelne przygotowanie do sprawy, terminowe wykonywanie zleceń oraz działanie zgodnie z najlepszym interesem klienta. Radca prawny powinien także udzielać porad i opinii prawnych opartych na aktualnym stanie prawnym, dokładnie analizując wszystkie aspekty sprawy i wskazując na możliwe ryzyka.

Kolejnym ważnym aspektem jest obowiązek informacyjny, który zakłada, że radca prawny powinien na bieżąco informować klienta o stanie sprawy, możliwych scenariuszach rozwoju wydarzeń oraz o wszelkich czynnościach podejmowanych w jego imieniu. To także obejmuje informowanie o przewidywanych kosztach związanych z prowadzeniem sprawy.

Radca prawny musi również działać niezależnie, co oznacza unikanie konfliktu interesów oraz podejmowanie decyzji bez wpływu zewnętrznych czynników, które mogłyby wpłynąć na obiektywność jego działań. W praktyce oznacza to również obowiązek odmowy przyjęcia zlecenia, jeśli istnieje ryzyko naruszenia zasad etyki zawodowej lub gdy radca prawny nie jest w stanie zapewnić należytej reprezentacji ze względu na brak odpowiednich kompetencji w danej dziedzinie prawa.

Podsumowując, obowiązki radcy prawnego wobec klienta są szerokie i wielowymiarowe, obejmujące zarówno aspekty formalne i proceduralne, jak i etyczne oraz moralne, mające na celu zapewnienie skutecznej i profesjonalnej pomocy prawnej.

Czy radca prawny jest objęty tajemnicą zawodową?2024-02-21T14:37:49+01:00

Tak, radca prawny jest objęty tajemnicą zawodową, co stanowi jeden z fundamentalnych elementów etyki i praktyki zawodowej w tej profesji. Tajemnica zawodowa radcy prawnego jest gwarancją ochrony informacji powierzonych mu przez klientów w trakcie wykonywania czynności zawodowych. Obejmuje ona wszelkie informacje dotyczące spraw klienta, niezależnie od formy, w jakiej zostały przekazane – czy to podczas rozmów, w korespondencji, czy też w dokumentach.

Zasada tajemnicy zawodowej ma na celu budowanie zaufania między klientem a radcą prawnym, dając pewność, że wszystkie powierzone informacje będą chronione i nie zostaną ujawnione osobom trzecim bez wyraźnej zgody klienta, chyba że obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej. Tajemnica zawodowa radcy prawnego jest chroniona przez prawo i obowiązuje bezterminowo, co oznacza, że nie wygasa nawet po zakończeniu sprawy czy rozwiązaniu umowy z klientem.

Naruszenie tajemnicy zawodowej przez radcę prawnego może prowadzić do poważnych konsekwencji, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej, cywilnej, a nawet karnej. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej jest więc nie tylko kwestią etyki, ale również wymogiem prawnym, który podkreśla profesjonalizm i odpowiedzialność radców prawnych w ochronie interesów ich klientów. Ta zasada jest kluczowa dla utrzymania wysokich standardów w profesji i zapewnia klientom poczucie bezpieczeństwa, że ich sprawy są traktowane z należytą starannością i dyskrecją.

Jaka jest różnica między radcą prawnym a adwokatem?2024-02-21T14:37:53+01:00

Różnica między radcą prawnym a adwokatem często budzi zainteresowanie osób szukających profesjonalnego wsparcia prawnego. Obie te profesje pełnią w systemie prawnym podobne role, lecz istnieją między nimi pewne różnice dotyczące zakresu działalności i tradycji zawodowej.

Zarówno radcy prawni, jak i adwokaci oferują pomoc prawną, reprezentują klientów przed sądami oraz organami państwowymi, udzielają porad prawnych, a także mogą występować w roli obrońców lub pełnomocników. Kluczowa różnica dotyczy jednak tradycyjnie wyznaczonych obszarów specjalizacji i historii obu profesji.

Radcy prawni tradycyjnie kojarzeni są z obsługą prawną przedsiębiorstw oraz podmiotów gospodarczych. Specjalizują się w prawie gospodarczym, handlowym, pracy czy też administracyjnym. Są to obszary, gdzie ich ekspertyza jest szczególnie ceniona. Radca prawny często zajmuje się również doradztwem w zakresie działalności bieżącej przedsiębiorstw, w tym umowami handlowymi, restrukturyzacją czy prawem nieruchomości.

Adwokaci z kolei są tradycyjnie postrzegani jako obrońcy w sprawach karnych oraz reprezentanci w sprawach cywilnych, rodzinnych czy spadkowych. Mają szerokie kompetencje do reprezentowania klientów w różnorodnych sprawach przed sądami wszystkich instancji, włączając w to sprawy o największej wadze, jak procesy karne.

Pomimo tych tradycyjnych różnic, w praktyce obie profesje coraz częściej się przenikają, a zakres świadczonych przez nich usług staje się podobny. Zarówno radca prawny, jak i adwokat, po spełnieniu określonych wymogów, mogą reprezentować klientów w szerokim zakresie spraw prawnych. Warto zaznaczyć, że wybór między radcą prawnym a adwokatem powinien być podyktowany przede wszystkim specyfiką sprawy oraz doświadczeniem i specjalizacją danego prawnika. Obie profesje łączy wysoki poziom wiedzy prawnej, etyka zawodowa oraz zaangażowanie w ochronę praw klienta.

Czy radca prawny może reprezentować klienta w sądzie?2024-02-21T14:37:57+01:00

Tak, radca prawny ma uprawnienia do reprezentowania klientów w sądzie. Jego rola nie ogranicza się jedynie do doradztwa prawnego, ale również obejmuje aktywną obronę interesów klienta przed organami sądowymi. Radca prawny może występować w imieniu osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych na różnych etapach postępowania sądowego, zarówno w sprawach cywilnych, jak i gospodarczych, administracyjnych czy nawet w niektórych przypadkach karnych. Kompetencje te pozwalają na skuteczne prowadzenie spraw, negocjowanie warunków ugód, składanie pism procesowych oraz reprezentowanie klienta podczas rozpraw. To profesjonalne wsparcie jest kluczowe dla zapewnienia prawidłowej ochrony praw i interesów klienta w kompleksowych i często skomplikowanych sprawach prawnych.

Czym zajmuje się radca prawny?2024-02-21T14:38:03+01:00

Radca prawny to profesjonalista w dziedzinie prawa, który oferuje kompleksowe doradztwo prawne dla osób fizycznych, przedsiębiorstw oraz organizacji. Jego głównym zadaniem jest reprezentowanie klientów przed sądami i innymi organami, a także udzielanie porad prawnych w celu rozwiązywania bieżących problemów prawnych lub zapobiegania im w przyszłości. Radca prawny zajmuje się szerokim spektrum spraw prawnych, w tym kwestiami cywilnymi, gospodarczymi, administracyjnymi oraz wieloma innymi dziedzinami prawa. Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu, radca prawny jest w stanie efektywnie chronić prawa i interesy swoich klientów, doradzać w zakresie optymalnych rozwiązań prawnych oraz wspierać w negocjacjach i przygotowywaniu umów. Profesja ta wymaga nie tylko dogłębnej znajomości prawa, ale również umiejętności analitycznych, negocjacyjnych oraz wysokiej etyki zawodowej.

Kim jest radca prawny?2024-02-21T14:38:08+01:00

Radca prawny w rozumieniu polskiego prawa to zawód zaufania publicznego, którego przedstawiciele świadczą profesjonalną pomoc prawną zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom gospodarczym oraz organizacjom pozarządowym. Osoby wykonujące ten zawód muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje, które zdobywają poprzez ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo, złożenie egzaminu zawodowego oraz odbycie aplikacji radcowskiej. Aplikacja radcowska trwa zazwyczaj trzy lata i jest niezbędna do zdobycia uprawnień do wykonywania zawodu.

Radcowie prawni specjalizują się w doradztwie prawnym, reprezentowaniu klientów przed sądami i innymi organami państwowymi, sporządzaniu opinii prawnych oraz aktów prawnych, takich jak umowy czy statuty. Mogą oni działać na własny rachunek, w ramach spółek radców prawnych lub jako pracownicy w firmach i instytucjach.

Zgodnie z polskim prawem, zawód radcy prawnego jest regulowany przez ustawę o radcach prawnych, która określa zasady wykonywania tego zawodu, zasady etyki zawodowej, a także sposób organizacji samorządu radców prawnych. Samorząd radców prawnych jest niezależną organizacją, która dba o wysokie standardy zawodowe, prowadzi rejestr radców prawnych, organizuje szkolenia oraz nadzoruje przestrzeganie zasad etyki zawodowej przez swoich członków.

Radca prawny, dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu, jest nieocenionym wsparciem w rozwiązywaniu problemów prawnych, a jego działanie opiera się na zasadach niezależności, tajemnicy zawodowej i lojalności wobec klienta.

radca prawny Paweł Kutrzuba kancelaria prawna Lublin

Nasza Kancelaria Radców Prawnych specjalizuje się w następujących obszarach prawa:

 • Prawo gospodarcze
 • Prawo cywilne
 • Prawo gospodarcze
 • Obsługa firm
 • Prawo administracyjne
 • Legislacja
 • Spory sądowe i administracyjne
 • Koncesje
 • Prawo kontraktowe
 • Mediacje biznesowe
 • Upadłość konsumencka
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • Ochrona danych osobowych (RODO)
 • Prawo pracy

Zespół kancelarii

radca prawny Paweł Kutrzuba


radca prawny

Radca prawny Lublin – w czym możemy pomóc?

W naszej Kancelarii Prawnej w Lublinie przykładamy wielką wagę do świadczenia usług na najwyższym poziomie w obrębie szerokiego spektrum dziedzin prawnych. Specjalizujemy się w prawie cywilnym, prawie pracy, administracyjnym, gospodarczym, rodzinnym, spadkowym, zajmujemy się również windykacją oraz mediacją. Oferujemy wsparcie zarówno osobom prywatnym, jak i przedsiębiorstwom, dostarczając rozwiązania dopasowane do ich unikatowych potrzeb.

Nasza praca opiera się na fundamencie profesjonalnego doradztwa i konsultacji prawnych. Reprezentujemy naszych Klientów w sądzie i przed organami administracyjnymi, tworzymy pisma oraz dokumenty prawne niezbędne w postępowaniach sądowych i administracyjnych zarówno dla klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych. Stawiamy na skuteczne dochodzenie roszczeń i obronę interesów naszych Klientów.

Podchodzimy do każdego zlecenia z głębokim zaangażowaniem, dążąc do tego, aby każdy problem prawny został rozwiązany z korzyścią dla naszego Klienta. Jesteśmy przekonani, że przemyślane działanie i skuteczność to klucz do sukcesu. Troszczymy się o to, by nasi Klienci mieli jasny obraz swojej sytuacji prawnej, dokładnie wyjaśniając wszystkie zagadnienia i odpowiadając na wszelkie pytania. Nasz zespół to nie tylko prawnicy, ale przede wszystkim ludzie gotowi służyć pomocą i wsparciem na każdym etapie procesu prawnego.

Profesjonalny radca prawny w Lublinie

W naszej kancelarii w Lublinie łączymy doświadczenie z nowoczesnym podejściem do prawa, aby dostarczać usługi prawne na najwyższym poziomie. Oto kilka powodów, dla których warto nam zaufać:

 • Doświadczenie i wiedza: Nasi radcy prawni posiadają bogate doświadczenie w różnych dziedzinach prawa. Regularne szkolenia i aktualizacja wiedzy pozwalają nam być zawsze na bieżąco z najnowszymi zmianami w przepisach.
 • Indywidualne podejście: Rozumiemy, że każda sprawa jest unikatowa. Dlatego oferujemy spersonalizowane rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań naszych klientów.
 • Skuteczność: Nasz zespół składa się z wykwalifikowanych prawników, którzy skupiają się na skutecznym rozwiązywaniu problemów prawnych. Nasza skuteczność w działaniu to wynik połączenia wiedzy teoretycznej z praktycznym doświadczeniem.
 • Transparentność i jasność komunikacji: Dbamy o to, aby nasi klienci byli w pełni poinformowani o wszystkich aspektach ich sprawy. Wyjaśniamy złożone zagadnienia prawne w przystępny sposób, zapewniając jasność i przejrzystość komunikacji.
 • Dostępność: Jesteśmy zawsze dostępni dla naszych klientów, oferując elastyczność w umawianiu spotkań oraz możliwość konsultacji online.
 • Wszechstronność: Nasza oferta obejmuje szeroki zakres usług prawnych, począwszy od porad prawnych, poprzez reprezentację przed sądami, aż po kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego, gospodarczego, pracy i wielu innych.
 • Zaangażowanie w lokalną społeczność: Jako firma z siedzibą w Lublinie, jesteśmy zaangażowani w życie lokalnej społeczności, co pozwala nam lepiej rozumieć potrzeby naszych klientów.

Skontaktuj się z nami!
Jeśli szukasz profesjonalnej pomocy prawnej w Lublinie, zapraszamy do kontaktu. Nasz zespół radców prawnych jest gotowy, aby Ci pomóc. Zaufaj naszemu doświadczeniu i profesjonalizmowi.

Adres

Chopina 11/3A

20-026 Lublin

Kontakt

Tel. +48 600 370 175

kancelariakutrzuba@gmail.com

Identyfikacja

Nr wpisu: LB-1626

Nr NIP: 713-296-52-58

Główne obszary praktyki

Obsługa biznesu

Od lat z powodzeniem realizujemy obsługę prawną wielu firm i to na każdym etapie prowadzonej działalności.

Obsługa biznesu

Od lat z powodzeniem realizujemy obsługę prawną wielu firm i to na każdym etapie prowadzonej działalności.

Nieruchomości

Obsługujemy firmy budowlane, deweloperskie, spółdzielnie, zarządców nieruchomości, pośredników obrotu nieruchomościami.

Nieruchomości

Obsługujemy firmy budowlane, deweloperskie, spółdzielnie, zarządców nieruchomości, pośredników obrotu nieruchomościami.

Obszar Procesowy

Reprezentujemy polskie i zagraniczne podmioty w postępowaniach przed sądami powszechnymi, krajowymi sądami arbitrażowymi i Izbami Odwoławczymi.

Obszar Procesowy

Reprezentujemy polskie i zagraniczne podmioty w postępowaniach przed sądami powszechnymi, krajowymi sądami arbitrażowymi i Izbami Odwoławczymi.

Przejdź do góry