Radca prawny, jako profesjonalista działający w obszarze prawa, ma wobec swojego klienta szereg obowiązków, których celem jest zapewnienie najwyższego poziomu usług oraz ochrona interesów prawnych zleceniodawcy. Pierwszym i podstawowym obowiązkiem radcy prawnego jest zachowanie tajemnicy zawodowej. Oznacza to, że wszystkie informacje uzyskane w trakcie świadczenia pomocy prawnej nie mogą być ujawniane osobom trzecim bez wyraźnej zgody klienta.

Obowiązkiem radcy prawnego jest również reprezentowanie klienta z należytą starannością, co obejmuje dokładne i rzetelne przygotowanie do sprawy, terminowe wykonywanie zleceń oraz działanie zgodnie z najlepszym interesem klienta. Radca prawny powinien także udzielać porad i opinii prawnych opartych na aktualnym stanie prawnym, dokładnie analizując wszystkie aspekty sprawy i wskazując na możliwe ryzyka.

Kolejnym ważnym aspektem jest obowiązek informacyjny, który zakłada, że radca prawny powinien na bieżąco informować klienta o stanie sprawy, możliwych scenariuszach rozwoju wydarzeń oraz o wszelkich czynnościach podejmowanych w jego imieniu. To także obejmuje informowanie o przewidywanych kosztach związanych z prowadzeniem sprawy.

Radca prawny musi również działać niezależnie, co oznacza unikanie konfliktu interesów oraz podejmowanie decyzji bez wpływu zewnętrznych czynników, które mogłyby wpłynąć na obiektywność jego działań. W praktyce oznacza to również obowiązek odmowy przyjęcia zlecenia, jeśli istnieje ryzyko naruszenia zasad etyki zawodowej lub gdy radca prawny nie jest w stanie zapewnić należytej reprezentacji ze względu na brak odpowiednich kompetencji w danej dziedzinie prawa.

Podsumowując, obowiązki radcy prawnego wobec klienta są szerokie i wielowymiarowe, obejmujące zarówno aspekty formalne i proceduralne, jak i etyczne oraz moralne, mające na celu zapewnienie skutecznej i profesjonalnej pomocy prawnej.